هیــــچ چـیز
لـــذت بخش تر از این نیست کـــه
یـــک نفــــر احساست را بفــــــــهمد
بـــدون اینـکه مجبــورش كني

812831778_105509.jpg

پسند

بازنشر