پنجشنبه ۲۳ دی ۹۵
واحد شمارش صبح
آفتاب نیست
دل ماست،
صبح هر روز ،
با آهنگ دل ما بیدار می شود
و با لبخندهای ما حیات میگیرد...

بازنشر