آغـــوش گـــرمـــمـــ
باش بگــذار

فـراموش
ڪـنـم
لحظه هایے

ڪه در ســرمـاے
بــے ڪـسـے لـــرزیدم
11 + 1395/10/23 - 12:06 در زَنـگـــــِ تَفــریــــح

امتياز مثبت

(11 کاربر)

باز نشر