شاید تو از ....
«شعرهاےِ »
من چیزے نفهمے ...
اما شعرهاے من …
خیلے خوب ....
تو را مے فهمند …

بازنشر