شاید تو از ....

«شعرهاےِ »

من چیزے نفهمے ...

اما شعرهاے من …

خیلے خوب ....

تو را مے فهمند …
10 + 1395/10/23 - 12:11 در زَنــگـــِ تَفــــریــح

امتياز مثبت

(10 کاربر)

باز نشر