تَنهــــام ✌ چـــُون حُوصــِـله یهِ رابِطِـــه بَـچـــگونـــه رو ندارم…

وَگرنــــَـه کجُـــو کُــــلِه نیستـــم که کســـی منـــو نخـواد !! ✘

♬↓↓ﻋِﺸْﻘــﺎﯼِﺑـﮯْ پایهﺑـﮯْ ثباتﮐَﺸْــــــــﮑﮯ⇃⇂↹ْ ⚁⚂

♪⇓⇓ﺩﻭﺳتﺩﺍﺭَﻣــﺎﯼ چرﺕ،ﻣَﺼُﻨﻮﻋــﮯْ،ﻣَﺸْــــــﻘﮯْ⇊↻

⚃⚅ ♩⇟⇟ﻫﻴﭽــﮯْ ﺟز ﻏصّه و غم،ﺁﻩ و ﻧﺎﻟﻪْ ﺗَــــــﺶْ ﻧــﮯْ↯↯↺ ⚄⚀

♬↧↧ﻋِﺸْـﻖْ ﻓَﻘَﻂْ خانِوادمُ و ﺍﻭﻥْ °•ﺑﺎﻼﻳــﮯْ•° ﻣَﺸْـــــﺘـﮯ
15 + 1395/10/23 - 12:32 در یِـحِسِ مُبهـمـــــ
پیوست عکس:
thumb_HamMihan-201522214318320265311459284980.3106.jpg
thumb_HamMihan-201522214318320265311459284980.3106.jpg · 400x400px, 169KB

امتياز مثبت

(15 کاربر)

باز نشر