انــدر دل من درون و بیرون همه او است

اندر تن من جان و رگ و خون همه اوست

اینجای چگونه کفر و ایمان گنجـد

بی چون باشد وجود من چــون همه اوست

6 + 1395/10/23 - 13:44

امتياز مثبت

(6 کاربر)