انــدر دل من درون و بیرون همه او است
اندر تن من جان و رگ و خون همه اوست
اینجای چگونه کفر و ایمان گنجـد
بی چون باشد وجود من چــون همه اوست

پسند

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.