دقایقی در زندگی هست

که دلت برای کسی آنقدر تنگ میشود

که میخواهی او را از رویاهایت بیرون بکشی

و در دنیای واقعی بغلش کنی !
5 + 1395/10/23 - 13:45 در قلبهای مهربون

امتياز مثبت

(5 کاربر)