دقایقی در زندگی هست
که دلت برای کسی آنقدر تنگ میشود
که میخواهی او را از رویاهایت بیرون بکشی
و در دنیای واقعی بغلش کنی !

پسند

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.