ایـــن روزهــا هـوا خیلی غبـار آلـود است ،
گـرگ را از سگ نمی توان تشخیـص داد !
هنگـامـی گـــرگ را می شنـــاسیـــم
کــه دریــده شـده ایم…!

پسند

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.