ایـــن روزهــا هـوا خیلی غبـار آلـود است ،

گـرگ را از سگ نمی توان تشخیـص داد !

هنگـامـی گـــرگ را می شنـــاسیـــم

کــه دریــده شـده ایم…!
5 + 1395/10/23 - 13:45 در قلبهای مهربون

امتياز مثبت

(5 کاربر)