تــــوی این دنیـــا هر کسی داره یه چیزی میکشه.

یکی "درد" می کشه ؛

یکی "زجر" می کشه؛

یکی" نقاشی" می کشه ؛

یکی" سیگار "می کشه؛

یکی "داد" می کشه؛

یکی" سوت "می کشه ؛

یکی" ناز" می کشه ؛

یکی" تریاک" می کشه ؛

خلاصه میون اینهمه کشیدنـــــــــــی

مــ ـ ـ ــن

فقط می خوام

نفــــــــــس بکشم...
12 + 1395/10/23 - 13:46 در ز مثل زندگی
پیوست عکس:
70450450572105954740.gif
70450450572105954740.gif · 480x480px, 1.6MB

امتياز مثبت

(12 کاربر)

باز نشر