برای هزارمین بار پرسید:
تا حالا شده من دلتو بشکنم؟
منم برای هزارمین بار به دروغ گفتم نه... هیچ وقت!!
تا مبادا دلش بشکنه !

پسند

بازنشر