تنها کسی که با من درست رفتار می کند خیاطم است
که هر بار که مرا می بیند، اندازه های جدیدم را می گیرد؛
بقیه به همان اندازه قبلی چسبیده اند و توقع دارند من خودم را با آنها جور کنم

پسند

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.