دلم می خواهد به بعضی ها
 
بگویم باش
 
حتی من اگر نباشم ...
 
مادرم یکی از آنهاست ...