سـال بـه رسـیـد
خـیـلـی زود سـال خـودش را شـروع کرد
انـقـدر زود کـه هـنـوز هـیـچـی نـشـده 14 روز از سـال گـذشـت
الـبـتـه ایـن سـال وزمـانـه هـسـت
بـه سرعـت بـرای می گـذرد
امـیـدوارم بـه خـوبـی بـرایـتـان بـگـذرد نـه بـا
سـال را نـمـی دانـم بـه حـالـتـی بـه پـایـان رسـانـدیـد
ولـی فـقـط یـک نـکـتـه داشـت
ان هـم ایـنـکـه یـک سـال دیـگـراز مـا گـذشـت
امـیـدوارم تـجـربـیـات دیـگـران رااستـفـاده کـرده بـاشـی و دیـگـران نـشـده بـاشـیـد
امـیـدوارم سـال را بـا اعـمـال بـه پـایـان رسـانـده بـاشـیـم
مـی شـود را بـه یـاد امـام زمـان(عج) گـذرانـد
مـی شـود سـال را گـذرانــد
مـی شـود را خـدایـی گـذرانـد
مـی شـود سـال را قـشـنـگ
الـبتـه مـیـشـود
سـال را هـم گـذرانـدولـی...
خـصـوصـی:
خـدایـا کـمـکـم کـن تـا سـال نـو را تـا پـایـان سـال نـگـه داریـم
سـخـت اسـت ولـی اسـت
بـعـدی:
1-مـولـا جـان سال نـو مـبـارک
2-بـه جـمـع مـتـاهـلیـن پـیـوسـت
3-پدرم
4- هـدیـه بـلـوک13
5-یـاحـــــسـیـــــن
6-تا دیـر نـشـده تــوبـه مـی کـنـم
:
1-بـرجـذبـه هـر نـگـاه (عـج) .
2-گـزارش هـر روز بـررسـی مـی شـود.
3-سـال نـو را بـه هـمـه کـاربـران عـزیـز تـبـریـک مـی گـویـیم
5013 امـتـیـاز بـه هـمـه کـاربـران عـزیـز اضـافـه شـد
3-مـنـتـظـرخـبـرهای مـا بـاشـیـد.
از گـروه بـه رقـص ِ وٰاژه ها

ضش.jpeg