داستان موفقیت هر کسی با یک رویا شروع شد
رویای شما چیست؟
نگذارید فقط یک رویا بماندباید واقعیت زندگی شما شود.
روی کاغذ ثبتش کنید .آنوقت در ذهن تصویر سازی کنید در موردش عبارت تاکیدی بگویید.
قبل از خواب آن را ببینید ولمس کنید وبه آن احساس دهید.
وایمان داشته باشید که انجام می پذیرد آنوقت خلقت هستی راهش را جلوی پایتان میگذارد
ووقتی اولین قدم را برداشتید کل هستی به گردش در می اید.ورویای شما به حقیقت می
پیوندد.

پسند

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.