در زندگی هر وقت کسی برایت سنگ پرتاب کرد، تو با مهربانی برایش گل پرتاب کن ...
البته باگلدونااا بزنین نصف صورت بره کسافته آشغالو
ببخشید یهویی یادم افتاد عصبانی شدم...

پسند

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.