هــَر وَقت【 ּ】میـ گُـᓅـت,
هــَمِهـ چَمُ خَمِ راهــُ בاב ◥ ❤◣ یــاב
ڪِهـ مِثِ ◀️سَربـازیــِ ڪِهـ پونصَـב جـاش
بِهـ اُمیـــבِ 【 】بِمونُ 【 】 بــاش.
ҳ̸Ҳ̸ҳ̸Ҳ̸ҳ̸ ҳ̸Ҳ̸ҳ̸Ҳ̸ҳ̸

بازنشر