هر ملتي دو نوع دشمن خوني دارد : دسته اي كه به قانون پشت پا مي زنند و دسته ديگر كساني كه با دقت بيش از حد آن را اجرا مي كنند.♥♥آلفرد كاپو♥♥
1396/06/23 - 03:10 در My Love Story