آنچه مردم دوستي مي خوانند، چيزي غير از نفع شخصي نيست. دوستي خودپسندي انسان است كه مي خواهد به نام دوستي از ديگران بهره ببرد.♥♥لارشفوكولد♥♥
1396/06/23 - 03:12 در My Love Story