هر كس كه به راز ديگران آگاه گشت، اگر آن راز را بگشايد مانند آن است كه به خيانت و فساد آلوده شده است.♥♥؟♥♥

پسند

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.