هر كس كه به راز ديگران آگاه گشت، اگر آن راز را بگشايد مانند آن است كه به خيانت و فساد آلوده شده است.♥♥؟♥♥
1 + 1396/06/23 - 03:17 در My Love Story

امتياز مثبت

(1 کاربر)