در عاليترين طبقات اجتماع و همچنين در پست ترين طبقات آن، زن آلتي بيش براي كامراني نيست.♥♥لئو نيكولايويچ تولستوي♥♥

پسند

بازنشر