آهستگي و آرامش در سخن گفتن كار آساني نيست. در اين جهان كه بيشتر مردم بر ضد يكديگر مي خروشند، خودداري از هيجان و كينه و پرخاشگري بسيار دشوار است. براي رهايي از اين دشواري، راهي جز آرام و نرم سخن گفتن وجود ندارد.♥♥كنفوسيوس♥♥
4 + 1396/06/23 - 03:20 در My Love Story

امتياز مثبت

(4 کاربر)

باز نشر