آهستگي و آرامش در سخن گفتن كار آساني نيست. در اين جهان كه بيشتر مردم بر ضد يكديگر مي خروشند، خودداري از هيجان و كينه و پرخاشگري بسيار دشوار است. براي رهايي از اين دشواري، راهي جز آرام و نرم سخن گفتن وجود ندارد.♥♥كنفوسيوس♥♥

دیدگاه غیرفعال شده است.

پسند

بازنشر