یـک دیـگر گـذشـت.
بـایـد بـه بـیـسـت وهـشـت کـرد
امـسـال بـرایـم مـعـنـی نـدارد
روز تـولـدم نـیـسـت
پـدری کـه 88 روز اسـت
امـروز تـولـد بـلـوک13 هـسـت پـروژه ای کـه شـد.
والـبـتـه مـحـمـد هـادی عـزیـز هـم 4سـالـه شـد
در کـنـار ایـن بـرنـامـه هـا امـروز دایـی شـدم دقـیـقـا در روز
خـوش امـدی
بـعـد از مـدت هـا و بـرای لـحـظـاتـی شـدم
ولـی بـه یـاد پـدر افـتـادم واز تـه دل غـمـگـیـن و شـدم
پـدر کـجـای کـه جـایـت خـالـی اسـت


.
8ابـان1396
علی ابراهیم پور فینی