صدای بوسه های نابت از دور کلافه ام می کند ...
کاش این فاصله نبود ...
تا طوافت می کردم ...
Hamed

پسند

بازنشر