دلا ! از دست تنــــهایی بــه جانم
ز آه و نـــــالـه ی خــــود در فغانم
شبـــــانِ تـــــــار ، از درد جدایی
کنــــد فـــریاد ، مغــــز استخوانم

پسند

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.