دلا ! از دست تنــــهایی بــه جانم
ز آه و نـــــالـه ی خــــود در فغانم

شبـــــانِ تـــــــار ، از درد جدایی
کنــــد فـــریاد ، مغــــز استخوانم
3 + 1396/09/16 - 19:24 در رقص ِ وٰاژه ها

امتياز مثبت

(3 کاربر)