در پیــچ گــیسویت
پنـهان شچو بانـــو
این جماعت
نہ زیبایـے
نہ بینایـے
نہ دانایـے
نمیداننـــد

پسند

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.