کوچکتر از آن است
که شده ای را در آن یافته باشی

هیچ کس اینجا گم نمی شود
آدم ها به همان که آمده اند
چمدانشان را می بندند
و ناپدید می شوند
یکی در مه
یکی در غبار
یکی در باران
یکی در باد
و بی رحم ترینشان در برف

آنچه به جا می ماند
رد پایی است
و ای که هر از گاه پس می زند
مثل نسیم سحر
های اتاقت را

ع#باس صفاری
4 + 1396/09/16 - 19:28 در ملودی عشق
پیوست عکس:

امتياز مثبت

(4 کاربر)

باز نشر