لطفی کن و
در خلوت محزون من ای دوست

آرام و قرار
دل دیوانه ی من باش…
3 + 1396/09/16 - 19:29 در رقص ِ وٰاژه ها

امتياز مثبت

(3 کاربر)