من کزين فاصله غارت شده ی چشم تو ام
چون به ديدار تو افتد سرو کارم چـــــه کنم
يک به يک با مژه هايت دل من مشغول است
ميله های قفسم را نشمارم چــــــــــه کنم؟

FB_IMG_1512664318900.jpg

پسند

بازنشر