من کزين فاصله غارت شده ی چشم تو ام
چون به ديدار تو افتد سرو کارم چـــــه کنم
يک به يک با مژه هايت دل من مشغول است
ميله های قفسم را نشمارم چــــــــــه کنم؟

پسند

بازنشر