..
شبـی که میشـود کـرد ،
بـود ویآ را ورق زد ..
کـآش تـو آنـی بآشـی کـه جآن مـژده رآداده است . . .
همآنـی که تمـام هآیِ پآییـز زندگــی ام رآ میکنـد . . .
کآش [ تـ ـ ـو ] بآشـی ...❤️
به یـآد تمــام آنهـآیـی که امســال نیستنـد
☼♡ ☼♡☼ ♡ ☼♡☼ ♡☼ ❤️ ☼♡ ☼♡☼ ♡ ☼♡☼ ♡☼
یک دقـیقه
به و اتفـآق فکـر کنیـم ..
در پیش است : لینک
☼♡ ☼♡☼ ♡ ☼♡☼ ♡☼ ❤️ ☼♡ ☼♡☼ ♡ ☼♡☼ ♡☼
√√ ‌نـوشت :
عـزیزم ..
به منـاسبت ..
هـرکـدوم از عزیزانـی که تآ یکـم دی مآه،
تـوی این پست اعلآم کننـد
امتیآز تعـلق خـواهد گـرفت
یــ ـ ـ ـلدآ مبــ ـ ـ ـ ـآرکـ ـ ـ ـ ـ ـ
●| |●
:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.: :.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.: