بازی بعدی توی بلوک13 چیست؟؟ ( 1نمره )
1- گذاشتن در پست ها
2-در پست از # استفاده میشود
3-دائم به پایین بلوک نگاه می کنه وتوی دلش میگه بلوک لعنت کنه چرا هشتک های منو نمیاری وبعددر پست هاش می نویسه من به هشت توجه نمی کنم
4-در پست هایش فقط # دیده میشود

پسند

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.