اگر برای ارسال دیدگاه درحال تایپ کردن باشید دکمه مخفی میشه و بعد از توقف تایپ برمیگرده ؛ علاوه بر این، از این به بعد میتونید با CTRL+ENTER هم دیدگاهتون رو ارسال کنید.