لـبخــــــند زدن..
خيــــــــــــلي راحت تره..
تا بخواي به همـــــــــــه توضيح بدي...
چرا حالت بده..!