پیشانی اگر زداغ گناهی سیه شود
بهتر ز داغ نماز از سر ریا
نام خدا نبردن از آن به که زیر لب،
بهر فریب خلق بگویی؛خدا خدا !
✍#فروغ_فرخزاد

‌_اندیشی