پنجشنبه است
چه مهمانان ساکتی هستند رفتگان
نه بدستی ظرفی آلوده میکنند
نه به حرفی دلی را
تنهابه فاتحه قانعند
روح همه رفتگان شاد
  • saeed Nikjoo

    شاد نور بتابه تو ابدیگاهشان