جوری به من بی توجهی میکنید که انگار نمیدونید من کی هستم؟این چه وضعیه واقعا.

پسند

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.