ﻓﻘﻄـ ﺁﻣٰـﺎﺭ ﻣﯿﺪﻥ ﺩﺭﺳـﺎﻝ ﭼﻨـﺪ ﻧَﻔـﺮ ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﻣﺼﺮﻓـ ﺍﻟﮑﻞﻣُﺮﺩَﻥ
ﻧﻤﯿﮕﻦ ﭼﻨﺪ ﻧَﻔَـﺮ ﺩﺭ ﺍﺛـﺮ ﻣﺼﺮﻓـ ﺍﻟﮑﻞ ﺑِـ ﺩُﻧﯿـﺎ ﺍﻣـﺪﻥ
۸۵ﺛـﺎﻧﯿﻪ ﺳﮑﻮﺗـ
دیدگاه غیرفعال شده است.

پسند

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.