Ҳ̸ҳ̸Ҳ̸ҳ̸ҳ̸Ҳ̸ҳ̸Ҳ̸ҳ̸ҳ̸Ҳ̸ҳ̸Ҳ̸【】Ҳ̸ҳ̸Ҳ̸ҳ̸ҳ̸Ҳ̸ҳ̸Ҳ̸ҳ̸ҳ̸Ҳ̸ҳ̸Ҳ̸
میــگیــرِه【בلتَنگیــ】اَ رویــ

هَــر چیــ【مَــرב】شُـבَم مُشکِلات【مَرבونِهــ】تَـر شُـב

هَــمیــشهِــ واسِهــ هَــمِهــ بـامَــــرام بوבَم

】بِکنَــم لَـᓆـو
Ҳ̸ҳ̸Ҳ̸ҳ̸ҳ̸Ҳ̸ҳ̸Ҳ̸ҳ̸ҳ̸Ҳ̸ҳ̸Ҳ̸【】Ҳ̸ҳ̸Ҳ̸ҳ̸ҳ̸Ҳ̸ҳ̸Ҳ̸ҳ̸ҳ̸Ҳ̸ҳ̸Ҳ̸
ــــــــــ27ــــــــــســـالِـگیـمـــ مُبــارَکـــــ
◀◀28
ҳ̸Ҳ̸ҳ̸Ҳ̸ҳ̸ بُلوکِــــ13ـــــــ ҳ̸Ҳ̸ҳ̸Ҳ̸ҳ̸