بگذار ...
بگویم ،
آخر فهمیدم ...
چه ربطی ، بهم داریم !!!
تو
ادامه وجود منی ..."❤️
علی قاضی نظام

بازنشر