تمام عمر در محراب بودی
خداحافظ مرد خدا
خداحافظ حاج میرزا آقا
روحت شاد مرد بزرگ، حاج میرزا آقا مقصودی