کل دنیا دنبال واکسن کرونا و ما اینجا دنبال ی دونه روغن خوراکی، واقعا چی شد که به این روز افتادیم؟