تمام این سال ها دورت گشته ام
أسودِ لبانت را نبوسم,
حاجی نمی شوم ...
دستانم را گره می زنم
میان ضریح موهایت
من حاجت روایِ تو می شوم ...