در تمام عمرم ندیدم یک مسول این چنین راحت بامردم عکس بگیرد و در بین مردم باشد البته حاج قاسم سلیمانی مسول نبود خادم مردم بود : )
روحت شاد / یکسال گذشت
EqltHFOVkAAZEAB.jpg