[❤]
❀ Hasti ❀
آن روز
را به صورتت کرد ،
و را به زمین !
هایت
کم کم پونه و بابونه گرفت ،
و
تمام جهان را...
از ای به نام " آمدی !
هر بار می گیرد
به های بلند می روی ،
تا کمی با دل کنی ؛
که شدی
پرواز می کنی به شهر ،
شهر، می شود
از شعر و پونه و و خدا...
خدا دارد
که "عشق" است ،
و چیزی "عشق"
در کلامت ام...

_ حسیخانی
┅✶❤️✶----
خوبم
ممنونم ازت که ،
یارم و بودیُ هستی جانم

خیلی بانوی
┅✶❤️✶┅┅✶❤️✶┅┅✶❤️✶┅
Screenshot_20210105-130115.jpg