✥نِـــــــگـاٰہِ آبـــــ ...
✿ בختر پایــیــزے ✿
میـــنا
دلتنگی شبیه تو نیست
گاه و بیگاه در می زند
هر جا دلش خواست می نشیند
و با حسادت عجیبی
درباره تو حرف می زند...❤️