یا حضرت سلطانعلی(ع) بعد از هزار سال هنوز غریب هستی، حتی در کاشان هم غریب هستی، کشور ایران که جای خود دارد
  • Shamdoni

    حضرت سلطانعلی؟

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.