اگر بعضی ها بدانند که مردم همه چیز را می فهمند دیگر هرگز دروغ نمی گفتند
این روزها برخی از صحبت هام حرف دل مردم هست