این روزهاچه قدرهوای تو میکنم
حتی غروب، گریه برای تو میکنم
گاهی کنار پنجره ام می نشینم و
چشمی میان کوچه،رهای تو می کنم
خیره به کوچه می شوم اماتو نیستی
یادتو، یاد مهر و وفای تو میکنم
خودنامه ای برای خودم می نویسم و
ان راهمیشه پست بجای تومیکنم
وقتی که نامه می رسدازسوی من به من
میخوانم و دوباره هوای تو می کنم
دلتنگتم❤️ مهربونم❤
8875d9c804b68f94f33bb2ede2f5d771.jpg

بازنشر