مسولین کاشان موقعه ای گریه می کنند که رسانه ای را تعطیل کنند انها اشک شوق میریزند و در دل خودشان می گویند از دست اینم راحت شدیم بریم سراغ بعدی

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.