تولد انسان روشن شدن کبریتی است
و
مرگش خاموشی آن!
بنگر در این فاصله چه کردی؟!؟!
گرما بخشیدی...؟!
یا
سوزاندی...؟!