و تو ...
مثل جویباری نجواگر
از خیال من می گذری
و من ...
دلم می خواهد
گل قلبم را
گلبرگ گلبرگ
در تو پرپر کنم
و کنارت بنشینم و
ببینم که تو
تمام مرا با خود
می بری